Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

CÓMPETA PRIVATE HOLIDAY RENTALS

WARUNKI REZERWACJI

(prosimy uważnie przeczytać)

  NASZA UMOWA

1. Rezerwacja

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie na stronie internetowej Competa Private Rentals formularza rezerwacji zgodnie z podanymi instrukcjami. Po otrzymaniu formularza rezerwacji i wpłaty depozytu w terminie 3 dni potwierdzamy rezerwacje jako definitywną oddzielnym emailem. Rezerwacja pisemna lub telefoniczna musi być potwierdzona wypełnieniem odpowiedniego internetowego formularza rezerwacji. Brak wpłaty depozytu w terminie 3 dni jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.

2. Płatności
Aby potwierdzić rezerwację należy w ciągu 3 dni uiścić depozyt w wysokości € 400 (finca) albo € 150 (casa) wraz z depozytem zwrotnym. Całkowita suma wynajmu musi być przekazana na nasze konto bankowe podane na stronie Competa Private Rentals nie później niż 8 tygodni albo 56 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu. Depozyt ten nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia przez najemcę od umowy wynajmu.

Całkowita suma wynajmu musi wpłynąć na nasze konto bankowe przed upływam 8 tygodni od daty rozpoczęcia wynajmu. Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne z odstąpieniem przez najemcę od umowy wynajmu i wiąże się z utratą wpłaconego uprzednio depozytu.

3. Depozyt zwrotny.
Wynajem jest związany z koniecznością uiszczenia depozytu zwrotnego w wysokości € 300,00 (finca) albo € 150 (casa). Stwierdzone w okresie wynajmu szkody z winy najemcy a dotyczące wynajmowanego obiektu zostaną potrącone z wyżej wymienionej kwoty przy końcu pobytu. Przy braku szkód depozyt zwrotny zostanie zwrócony najemcy w całości przed końcem pobytu lub przekazany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od zakończenia pobytu. Jeśli suma depozytu nie pokrywa całkowitych kosztów naprawy, najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z usunięciem wyrządzonej szkody.

4. Odstąpienie przez najemcę od umowy wynajmu.
W przypadku odstąpienia od umowy wynajmu po jej przez nas potwierdzeniu, prosimy o niezwłoczne pisemne zawiadomienie pocztą elektroniczną. Ponieważ, nie zawsze będziemy mogli znaleźć nowego najemcę na zwolniony termin obowiązują następujące kary finansowe podane w tabeli jako depozyt bezzwrotny + procent od całkowitej sumy wynajmu.

Okres miedzy rozpoczęciem wynajmu a datą rozwiązania umowy

Koszty rozwiązania umowy (mogą obowiązywać inne koszty jeśli umowa została zawarta przez inną, współpracująca z nami stronę internetową)

48 godzinne bez kosztowe odstąpienie od umowy

więcej niż 2 tygodnie: tylko depozyt

mniej niż 2 tygodnie: depozyt + 50% pozostałej sumy.

5. Nasze zobowiązania w stosunku do Państwa.
Obiecujemy dostarczyć wynajmowany dom i otoczenie zgodnie z wysokim standardem opisanym w naszej ofercie. W okresie wynajmu właściciel nieruchomości nie ponosi w stosunku do najemców żadnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej za ewentualne uszkodzenia ciała lub śmierć, wypadki w basenie kąpielowym, utratę mienia lub temu podobne. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne umowy z innymi osobami lub firmami nie będącymi częścią umowy między najemcą a Competa Private Rentals. Dotyczy to wszystkich umów, które najemca bez zgody właściciela zawrze w okresie pobytu z osobami trzecimi. Najemca został poinformowany o odizolowanym położeniu geograficznym domu oraz warunkach dojazdu i akceptuje niedogodności z tym związane. Nie zapewniamy ręczników plażowych. Ze względu na odizolowane położenie domu zasięg telefonii komórkowej jest ograniczony a szybkość internetu to 15 Mb/sek download i 1,5 Mb/sek upload.

6. Wejście w posiadanie
Tylko określona w umowie wynajmu liczba osób może przebywać na terenie posiadłości. Posiadłość nie może być wynajęta innej osobie lub grupie osób bez uprzedniej zgody właściciela. Wynajmowany obiekt jest dostępny do zamieszkania od godziny 16:00 w dniu przybycia i musi zostać opuszczony przed godzinę 10:00 w dniu wyjazdu.

7. Zachowanie.
Najemca akceptuje odpowiedzialność za szkody i straty poczynione przez niego lub członków jego grupy. Zobowiązuje się również do bezpośredniej i całkowitej restytucji finansowej szkód i strat. W przypadku niedopełnienia tego warunku wszystkie koszty prawne związane ze ściąganiem należności ponosi najemca. Oczekujemy, że osoby wynajmujące posiadłość zwracają uwagę na otoczenie i inne osoby w okolicy. Gdyby jednak, ktokolwiek w grupie zachowywał się w sposób stwarzający zagrożenie lub dyskomfort dla osób trzecich, był zagrożeniem dla posiadłości lub dobrego imienia właściciela jesteśmy upoważnieni do przedterminowego zakończenia pobytu takiej osoby lub osób bez poniesienia jakichkolwiek kosztów takowej decyzji. 

Our bank:
BIC/SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL39INGB0004141121

CONTACTS

Dr. Lelykade 96
2583 CM s' Gravenhage
The Netherlands

Phone: +31 652579977
Phone: +48 222195848

booking@costahomerent.com