portfolio website templates

WARUNKI REZERWACJI

NASZA UMOWA

WARUNKI REZERWACJI (prosimy uważnie przeczytać)

1. Rezerwacja

Rezerwacja następuje poprzez wypelnienie na stronie internetowej Competa Private Rentals formularza rezerwacji zgodnie z podanymi instrukcjami. Po otrzymaniu formularza rezerwacji i wpłaty depozytu w terminie 3 dni potwierdzamy rezerwacje jako definitywną oddzielnym emailem. Rezerwacja pisemna lub telefoniczna musi być potwierdzona wypełnieniem odpowiedniego internetowego formularza rezerwacji. Brak wpłaty depozytu w terminie 3 dni jest rownoznaczny z odstąpieniem od umowy.

2. Płatności

Aby potwierdzić rezerwację należy w ciągu 3 dni uiścić depozyt w wysokości 25% całkowitej sumy wynajmu wraz z ewentualnymi dodatkowymi płatnościami. Całkowita suma wynajmu musi być przekazana na nasze konto bankowe podane na stronie Competa Private Rentals nie później niż 8 tygodni albo 56 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu. Depozyt ten nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia przez najemcę od umowy wynajmu.

Całkowita suma wynajmu musi wpłynąć na nasze konto bankowe przed upływam 8 tygodni od daty rozpoczęcia wznajmu. Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne z odstąpieniem przez najemcę od umowy wynajmu i wiąże się z utratą wpłaconego uprzednio depozytu.

3. Depozyt zwrotny.

Wynajem jest związany z koniecznością uiszczenia depozytu zwrotnego w wysokości € 300,00 euro. Stwierdzone w okresie wynajmu szkody z winy najemcy a dotyczące wynajmowanego obiektu zostaną potrącone z wyżej wymienionej kwoty przy końcu pobytu. Przy braku szkód depozyt zwrotny zostanie zwrócony najemcy w całości przed końcem pobytu lub przekazany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od zakończenia pobytu. Jeśli suma depozytu ne pokrywa całkowitych kosztów naprawy, najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z usunięciem wyrządzonej szkody.

4. Odstąpienie przez najemcę od umowy wynajmu.

W przypadku odstąpienia od umowy wynajmu po jej przez nas potwierdzeniu, prosimy o niezwłoczne pisemne zawiadomienie pocztą elektroniczną. Ponieważ, nie zawsze będziemy mogli znaleść nowego najemcę na zwolniony termin obowiązują następujące kary finansowe podane w tabeli jako depozyt bezzwrotny + procent od całkowitej sumy wznajmu.  

Okres miedzy rozpoczęciem wynajmu a datą rozwiązania umowy

 Koszty rozwiązania umowy

więcej niż 8 tygodni: tylko depozyt 

mniej niż 8 tygodni: depozyt + 20% pozostałej sumy

mniej niż 4 tygodnie: depozyt + 50% pozostałej sumy

mniej niż 2 tygodnie: depozyt + 100%  pozostałej sumy.

 5. Nasze zobowiązania w stosunku do Państwa.

Obiecujemy dostarczyć wnajmowany dom i otoczenie zgodnie z wysokim standardem opisanym w naszej ofercie. W okresie wynajmu właściciel nieruchomości nie ponosi w stosunku do najemców żadnej odpowiedzalności cywilnej lub karnej za ewentualne uszkodzenia ciała lub śmierć, wypadki w basenie kompielowym, utratę mienia lub temu podobne. Wlaściciel nie ponosi rówież odpowiedzialności za ewentualne umowy z innymi osobami lub firmami nie bedącymi częścią umowy między najemcą a Competa Private Rentals. Dotyczy to wszystkich umów, które najemca bez zgody wlaściciela zawże w okresie pobytu z osobami trzecimi.

6. Wejście w posiadanie

Tylko określona w umowie wynajmu liczba osób może przebywać na terenie posiadłości. Posiadłość nie może być wynajęta innej osobie lub grupie osób bez uprzedniej zgody właściciela. Wynajmowany obiekt jest dostępny do zamieszkania od godziny 16:00 w dniu przybycia i musi zostać opuszczony przed godzinę 10:30 w dniu wyjazdu.

7. Zachowanie.

Najemca akceptuje odpowiedzialość za szkody i straty poczynione przez niego lub członków jego grupy. Zobowiązuje sie również do bezpośredniej i całkowitej restytucji finansowej szkód i strat. W przypadku nie dopełnienia tego warunku wszystkie koszty prawne związane ze ściąganiem należności ponosi najemca. Oczekujemy, że osoby wynajmujące posiadlość zwracają uwagę na otoczenie i inne osoby w okolicy. Gdyby jednak, ktokolwiek w grupie zachowywał się w sposób stwarzający zagrożenie lub dyskomfort dla osób trzecich, był zagrożeniem dla posiadłości lub dobrego imnienia właściciela jesteśmy upoważnieni do przedterminowego zakonczenia pobytu takiej osoby lub osób bez poniesienia jakichkolwiek kosztów takowej decyzji.
competa, holiday rentals costa del sol

ADRES
Dr. Lelykade 96
2583 CM s' Gravenhage
The Netherlands
Bank: ING
IBAN: NL39INGB0004141121
BIC/SWIFT: INGBNL2A

KONTAKT
Email: booking@costahomerent.com
Tel.: +31(0)652579977
Tel.: +48 222195848
Skype: jczudowskimd